Eloquent ORM

find($id) - kërkon sipas ID-së. Nëse nuk ka rezultat, kthen null.

findOrFail($id) - kërkon sipas ID-së. Nëse nuk ka rezultat, emiton gabim.

first() - kthen rreshtin e parë të tabelës. Nëse nuk ka rezultat, kthen null.

firstOrFail() - kthen rreshtin e parë të tabelës. Nëse nuk ka rezultat, emiton gabim.

get() - kthen të gjitha rreshtat e tabelës që i përgjigjen kërkesës.

pluck($column) - kthen rreshtat që përmbajnë vlerat e kolonës së cekur.

toArray() - konverton rezultatin në PHP varg.