Seeding

Për të ushtruar me seeding, do ta marrim shembull tabelën users.

php artisan migrate

Me këtë, në një instalim të ri krijohet tabela e zbrazët users.

Krijimi i një seederi:

php artisan make:seeder UsersTableSeeder

Pas krijimit të seeder, mund të jetë e nevojshme:

composer dump-autoload

Me Query Builder

<?php
use Illuminate\Database\Seeder;
use Illuminate\Support\Facades\DB;

class DatabaseSeeder extends Seeder
{
  public function run()
  {
    DB::table('users')->insert([
      'name' => str_random(10),
      'email' => str_random(10).'@gmail.com',
      'password' => bcrypt('secret'),
    ]);
  }
}

Me Faker

Laravel përdor pakon: https://github.com/fzaninotto/Faker

Faker mund të përdoret për të gjeneruar të dhëna të tipeve vijuese:

 • Base
 • Lorem Ipsum Text
 • Person
 • Address
 • Phone Number
 • Company
 • Real Text
 • Date and Time
 • Internet
 • User Agent
 • Payment
 • Color
 • File
 • Image
 • Uuid
 • Barcode
 • Miscellaneous
 • Biased
 • Html Lorem
<?php
use Illuminate\Database\Seeder;
class UsersTableSeeder extends Seeder
{
  public function run()
  {
    $faker = Faker\Factory::create();

    $limit = 50;

    for ($i = 0; $i < $limit; $i++) {
      DB::table('users')->insert([ //,
        'name' => $faker->name,
        'email' => $faker->unique()->email,
        'password' => bcrypt('secret'),
        'remember_token' => str_random(10),
      ]);
    }
  }
}

Me Factory

Një factory e gjejmë të gatshëm në database/factories/UserFactory.php.

<?php
use Faker\Generator as Faker;
$factory->define(App\User::class, function (Faker $faker) {
  return [
    'name' => $faker->name,
    'email' => $faker->unique()->safeEmail,
    'password' => '$2y$10$TKh8H1.PfQx37YgCzwiKb.KjNyWgaHb9cbcoQgdIVFlYg7B77UdFm', // secret
    'remember_token' => str_random(10),
  ];
});

E thërrasim nga database/seeds/UsersTableSeeder:

<?php
use Illuminate\Database\Seeder;
class UsersTableSeeder extends Seeder
{
  public function run()
  {
    factory(App\User::class, 50)->create();
  }
}

Populimi i tabelave

Për një tabelë

php artisan db:seed --class=UsersTableSeeder

Të gjithë seeders

php artisan db:seed

Për këtë nevojitet që në database/seeds/DatabaseSeeder.php të shënohen seederat:

<?php
use Illuminate\Database\Seeder;
class DatabaseSeeder extends Seeder
{
  public function run()
  {
    $this->call(UsersTableSeeder::class);

// ose per disa
  /*
    $this->call([
      UsersTableSeeder::class,
      PostsTableSeeder::class,
      CommentsTableSeeder::class,
    ]);
  */
  }
}

Seeder mund të thirren edhe gjatë ekzekutimit të migracioneve:

php artisan migrate --seed
php artisan migrate:refresh --seed