Eloquent ORM

Në Laravel mund të përdoren mënyra të ndryshme të ndërveprimit me sistemin relacional të databazave, por ajo që zë vend të theksuar është Eloquent, ActiveRecord ORM i Laravelit.

Eloquent bazohet në një logjikë të thjeshtë: për çdo tabelë duhet të krijohet nga një PHP klasë, e quajtur model. Veprimet siç janë: leximi, shtimi, ndryshimi dhe fshirja më tej kryhen duke iu referuar këtyre klasave, pa pasur nevojë për të ndërtuar SQL query. Veç kësaj, Eloquent mundëson definimin e aksesorëve, mutatorëve, attribute casting dhe relacioneve.

Konfigurimi

Konfigurimi i databazës bëhet në config/database.php. Brenda vargut të konfigurimit, mund të definohen 4 koneksione të ndryshme, respektivisht 4 sisteme për menaxhimin e databazave:

 • sqlite
 • mysql
 • pgsql
 • sqlsrv
'connections' => [
  'sqlite' => [
    'driver' => 'sqlite',
    'database' => env('DB_DATABASE', database_path('database.sqlite')),
    'prefix' => '',
  ],

  'mysql' => [
    'driver' => 'mysql',
    'host' => env('DB_HOST', '127.0.0.1'),
    'port' => env('DB_PORT', '3306'),
    'database' => env('DB_DATABASE', 'forge'),
    'username' => env('DB_USERNAME', 'forge'),
    'password' => env('DB_PASSWORD', ''),
    'unix_socket' => env('DB_SOCKET', ''),
    'charset' => 'utf8mb4',
    'collation' => 'utf8mb4_unicode_ci',
    'prefix' => '',
    'strict' => true,
    'engine' => null,
  ],

  'pgsql' => [
    'driver' => 'pgsql',
    'host' => env('DB_HOST', '127.0.0.1'),
    'port' => env('DB_PORT', '5432'),
    'database' => env('DB_DATABASE', 'forge'),
    'username' => env('DB_USERNAME', 'forge'),
    'password' => env('DB_PASSWORD', ''),
    'charset' => 'utf8',
    'prefix' => '',
    'schema' => 'public',
    'sslmode' => 'prefer',
  ],

  'sqlsrv' => [
    'driver' => 'sqlsrv',
    'host' => env('DB_HOST', 'localhost'),
    'port' => env('DB_PORT', '1433'),
    'database' => env('DB_DATABASE', 'forge'),
    'username' => env('DB_USERNAME', 'forge'),
    'password' => env('DB_PASSWORD', ''),
    'charset' => 'utf8',
    'prefix' => '',
  ],

],

.env

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=akademia
DB_USERNAME=admin
DB_PASSWORD=Vsdfg8$dUU

Vlerat për: connection, host, port, database, username, password, unix_socket, fillimisht kërkohen në fajllin .env, dhe nëse atje nuk gjenden, lexohet vlera e dytë. Për shembull nëse nuk ekziston fajlli .env apo nuk ekziston rreshti DB_DATABASE në fajllin .env, funksioni env()merr vlerën 'forge' si emër të databazës, e nëse ekziston, merret vlera 'akademia' siç është shënuar në shembullin e .env fajllit.

  'driver' => 'mysql',
  'host' => env('DB_HOST', '127.0.0.1'),
  'port' => env('DB_PORT', '3306'),
  'database' => env('DB_DATABASE', 'forge'),
  'username' => env('DB_USERNAME', 'forge'),
  'password' => env('DB_PASSWORD', ''),
  'unix_socket' => env('DB_SOCKET', ''),
  'charset' => 'utf8mb4',
  'collation' => 'utf8mb4_unicode_ci',
  'prefix' => '',
  'strict' => true,
  'engine' => null,

Në secilin nga koneksionet i definojmë parametrat e kërkuara për konektim me sistemin përkatës të databazave. Secili nga koneksionet mund të përdoret brenda aplikacionit.

Migracionet

Migracionet mundësojnë definimin e krijimit dhe modifikimit të tabelave, fushave dhe indekseve nëpërmes kodit, të cilat kur ekzekutohen kryejnë veprimet e nevojshme në databazë.

Definimi i migracioneve

Migracioni është klasë speciale që ka dy metoda: up() dhe down().

class CreateUsersTable extends Migration
{
  public function up()
  {

  }

  public function down()
  {

  }
}

Brenda metodës up() definohet krijimi/modifikimi i një tabele të databazës, ndërsa në metodëm down() definohen veprimet e duhura kur duhet të anulohet ajo që është definuar në metodën up() dhe kjo rëndom nënkupton fshirjen e tabelës. Thënë thjesht, metoda up() kryen veprimin, ndërsa metoda down() e anulon atë veprim, respektivisht kthen në gjendjen paraprake.

Fajllat e migracioneve ruhen në folderin database/migrations. Fajllat kanë emërtim të përbërë nga data/ora e krijimit të tij dhe emrit që i përgjigjet emrit të klasës së definuar brenda atij fajlli. P.sh. për klasën class CreateUsersTable, të krijuar më 12.03.2018 në orën 18:05:30 emri i fajlli do të jetë si vijon:

2018_03_12_180530_create_users_table.php

Migracionet gjithmonë ekzekutohen kronologjikisht, prej datës më të vjetër deri te data më e re.

Schema

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class CreateUsersTable extends Migration
{
  public function up()
  {
    Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('name');
      $table->string('email')->unique();
      $table->string('password');
      $table->rememberToken();
      $table->timestamps();
    });
  }

  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('users');
  }
}

Krijimi i tabelës bëhet me metodën statike create() të klasës Schema, duke i dhënë metodës dy parametra:

 1. Emrin e tabelës

 2. Funksionin anonim i cili si parametër ka një variabël ($table), që duhet të jetë objekt i klasës Blueprint.

Schema::create('users', function (Blueprint $table) {

});

Brenda bllokut të funksionit anonim, definojmë fushat e tabelës, duke thirrë metoda të caktuara të objektit $table.

Metoda SQL
$table->increments('id') INT, PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT
$table->string('name') VARCHAR

find($id) - kërkon sipas ID-së. Nëse nuk ka rezultat, kthen null.

findOrFail($id) - kërkon sipas ID-së. Nëse nuk ka rezultat, emiton gabim.

first() - kthen rreshtin e parë të tabelës. Nëse nuk ka rezultat, kthen null.

firstOrFail() - kthen rreshtin e parë të tabelës. Nëse nuk ka rezultat, emiton gabim.

get() - kthen të gjitha rreshtat e tabelës që i përgjigjen kërkesës.

pluck($column) - kthen rreshtat që përmbajnë vlerat e kolonës së cekur.

toArray() - konverton rezultatin në PHP varg.